Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

Budżet Gminy Lesznowola wyższy o prawie 80 milionów

22-12-2021 21:50 | Autor: Tadeusz Porębski
Zgodnie z zapisem ustawy „O finansach publicznych” organ wykonawczy każdej z polskich gmin ma obowiązek przedłożenia Regionalnej Izbie Rachunkowej oraz Radzie Gminy projektu budżetu na kolejny rok budżetowy oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata następne. Gmina Lesznowola wypełniła ten ustawowy obowiązek.

Projekt budżetu gminy Lesznowola został skonstruowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, wstępne wytyczne ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, wytyczne wojewody mazowieckiego oraz realne dane o dochodach i wydatkach gminy (na podstawie wykonanych dochodów i wydatków w bieżącym roku). Zgodnie z art. 238, ust.1 ustawy "O finansach publicznych" organ wykonawczy gminy ma obowiązek przedłożenia w terminie do 15 listopada roku budżetowego Regionalnej Izbie Rachunkowej oraz Radzie Gminy:

- projektu budżetu na kolejny rok budżetowy,

- projektu WPF na lata następne.

Określone przez ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej oraz wojewodę mazowieckiego dochody gminy nie pokrywają potrzeb i nie pozwolą na wykonanie zadań bez dofinansowania własnymi środkami. Dlatego zadania w zakresie oświaty i pomocy społecznej będą wspierane środkami pochodzącymi z dochodów własnych gminy. Budżet Lesznowoli systematycznie wzrasta. W 2018 r. dochody gminy ogółem wyniosły ponad 196 mln zł, z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił prawie 32 proc. sumy wszystkich dochodów. Z projektu budżetu na rok 2022 wynika, że wzrost dochodów gminy na przestrzeni zaledwie trzech lat jest zauważalny, bo wyższy o prawie 80 mln zł (273.251.124 zł.)

Przedstawiamy konkretne dane uzyskane z Urzędu Gminy Lesznowola. Projekt budżetu na 2022 r., wraz z autopoprawkami omówionymi na grudniowych komisjach Rady Gminy, określa prognozowane dochody gminy w wysokości 273.251.124 zł, w tym:

- dochody bieżące 261.357.430 zł, stanowiące 95,65 proc. dochodów,

- dochody majątkowe 11.893.694 zł, stanowiące 4,35 proc. dochodów.

Według stanu prawnego na dzień opracowywania projektu budżetu prognozowane dochody na 2022 rok będą pochodziły z następujących źródeł:

 

Dotacje celowe 35.754.801 zł, w tym m.in.:

1) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu

administracji rządowej na realizację zadań wynikających z ustawy – pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+) w wysokości 22.108.000 zł.

2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 5.964.340 zł.

Subwencja ogólna z budżetu państwa – część oświatowa stanowi kwotę 55.802.500 zł. Subwencja w dalszym ciągu nie zabezpiecza potrzeb dotyczących realizacji bieżących zadań z zakresu oświaty i wychowania.

Dochody własne planowane są w kwocie 181.693.823 zł.

W strukturze dochodów własnych najbardziej znaczącymi pozycjami są:

1) Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, to jest wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w wysokości 82.655.261 zł, które stanowią 48,19 proc. dochodów własnych.

2) Wpływy z podatku od nieruchomości w wysokości 44.560.000 zł (25,28 proc. dochodów własnych), w tym od osób prawnych 29.000.000 zł.

3) Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 5.400.000 zł.

4) Planowane dochody do uzyskania z gospodarowania mieniem komunalnym 1.802.404 zł.

5) Planowane podstawowe dochody podatkowe to kwota 148.066.400 zł, w tym:

– wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 82.655.261 zł,

– wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 5.445.639 zł,

– wpływy z podatku od nieruchomości 44.560.000 zł,

– wpływy z podatku rolnego 371.500 zł,

– wpływy z podatku leśnego 44.000 zł,

– wpływy z podatku od środków transportowych 2.140.000 zł,

– wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej 150.000 zł,

– wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 12.400.000 zł,

– wpływy z opłaty skarbowej 300.000 zł.

6) Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu planowane są w wysokości 1.300.000 zł.

7) Wpływy z tytułu opłaty za odpady komunalne planuje się na kwotę 16.464.500 zł.

Projekt budżetu określa prognozowane wydatki w wysokości 279.844.085 zł, w tym:

– wydatki bieżące 252.363.688 zł, to jest. 90,18 proc.,

– wydatki majątkowe 27.480.397 zł, to jest. 9,82 proc.

Najwyższe ogólne wydatki planowane są między innymi w działach:

1) Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza (wydatki na szkoły i przedszkola) – 113.900.549 zł, to jest 40,72 proc. ogólnych wydatków.

2) Pomoc społeczna i rodzina – 35.400.003 zł, to jest 12,65 proc. ogólnych wydatków.

3) Wpłata gminy do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji dla gmin „Janosikowe” kwotę 9.865.007 zł, to jest 3,53 proc. wydatków ogólnych. Wpłata stanowi kwotę obligatoryjną i jest niższa w stosunku do 2021 roku o 645.651zł.

4) Planuje się rezerwę w kwocie 2.740.000 zł, tym rezerwę ogólną, która może być wykorzystywana w toku wykonywania budżetu w trybie przeniesień w wysokości 2.040.000 zł rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 700.000 zł.

5) Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 1.000.000 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 300.000 zł. Razem: 1.300.000zł.

6) Wydatki przeznaczone na gospodarkę odpadami planuje się w kwocie 16.464.500 zł.

7) Dotacje planowane do udzielenia w 2022 roku z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w wysokości 28.066.342 zł podziałem na:

– dotacje celowe majątkowe jednostek należących do sektora finansów publicznych w wysokości 710.064 zł,

– dotacje bieżące wysokości 27.356.278 zł.

8) Wydatki majątkowe w 2022 r. planowane są w wysokości 27.418.897 zł.

Tabelaryczne zestawienie planowanych dochodów i wydatków:

 

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej (WPF) na lata 2022-2034 jest konsekwencją WPF obowiązującego w bieżącym roku. Przewiduje się, że prognozowane zadłużenie gminy na koniec 2022 r. wyniesie 159.450.000 zł, które to zadłużenie gmina ma obowiązek spłacić w latach 2022-2034, czyli w okresie 12 lat. Oznacza to, że każdego roku gmina będzie spłacać następujące kwoty:

2022 – 9.300.000 zł

2023 – 10.800.000 zł

2024 – 11.650.000 zł

2025 – 12.095.000 zł

2026 – 12.000.000 zł

2027 – 12.000.000 zł

2028 – 13.900.000 zł

2029 – 14.105.000 zł

2030 – 13.105.000 zł

2031 – 14.295.000 zł

2032 – 16.300.000 zł

2033 – 17.200.000 zł

2034 – 12.000.000 zł

Wyżej przedstawione wielkości rocznych spłat są bezpieczne i zgodne z art. 243 ustawy "O finansach publicznych". Średnia roczna rata spłaty długu na poziomie około 13 mln zł, przy prognozowanych i realnych dochodach budżetu w poszczególnych latach, które kształtują się na poziomie od 273.251.124 zł w 2022 r. do 357.566.163 zł w roku 2034, potwierdza stabilną sytuację finansową gminy Lesznowola. Spłata długu w skali jednego roku budżetowego (w latach 2022-2034) stanowi zaledwie 4 proc. planowanych dochodów. Czy to dużo? Powinni to ocenić sami mieszkańcy Lesznowoli.

Należy mocno podkreślić, że ponad 90 proc. polskich gmin jest zadłużonych przynajmniej na poziomie 50 proc. dochodów własnych. Dane, do których ostatnio dotarła PAP, pokazują, że na koniec września Warszawa jako gmina miała zobowiązania na astronomiczną kwotę 5,56 mld złotych. Wynika to z faktu, że prawie każda gmina w Polsce musi korzystać z zewnętrznych źródeł finansowania, ponieważ tylko dzięki temu może realizować priorytetowe zadania inwestycyjne, które podnoszą standard życia mieszkańców. Gminy realizujące zadania inwestycyjne wyłącznie ze środków własnych można policzyć na palcach jednej ręki. Może sobie na to pozwolić na przykład Kleszczów, najbogatsza gmina w Polsce. Tak wysoką pozycję w zestawieniu zawdzięcza wpływom z podatku od nieruchomości i opłaty eksploatacyjnej. Na terenie gminy zlokalizowane są bowiem kopalnia węgla brunatnego Bełchatów oraz elektrownia Bełchatów, największa w Polsce i Europie elektrownia opalana węglem brunatnym.

Korzystanie z zewnętrznych źródeł finansowania (pożyczki, kredyty z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, czy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska przy oprocentowaniu około 2,5 proc. z możliwością umorzenia po spłacie części nawet w 30 proc. oraz oprocentowaniu obligacji od około 0,79 proc. do 2,84 proc.) jest korzystne dla każdej polskiej gminy. Daje bowiem możliwość realizowania priorytetowych zadań inwestycyjnych, w przypadku Lesznowoli jest to m.in. modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej, budowa obiektów oświatowych (szkoły i przedszkola) oraz lokalnych dróg. Powszechnie wiadomo, że potrzeby mieszkańców w każdym kolejnym roku są wyższe niż możliwości budżetowe. Tę relację (potrzeby - możliwości) każdy samorząd gminny traktuje jako ogromne wyzwanie.

W tym miejscu władze gminy Lesznowola, za naszym pośrednictwem oraz innych mediów, pragną po raz kolejny zwrócić się do mieszkańców o rozliczanie się z PIT w Urzędzie Skarbowym w Piasecznie, przez co będą partycypować w dochodach budżetu gminy, a to pozwoli władzom szybciej i efektywniej realizować ich potrzeby. Aktualnie z gminnej infrastruktury społecznej i technicznej korzysta około 9 tys. osób, które nie są zameldowane na terenie gminy i tylko niewielka liczba spośród nich rozlicza się w US w Piasecznie. Oznacza to ni mniej, ni więcej, że mieszkańcy rozliczający się ze swoich dochodów w US w Piasecznie pokrywają koszty infrastruktury gminy za tych mieszkańców, którzy tego nie czynią.

W związku z reformą systemu podatku dochodowego od osób fizycznych w ramach Polskiego Ładu, zwiększeniu uległa kwota wolna od podatku (do wysokości 30.000 zł), jak również podwyższeniu uległ próg podatkowy dla II progu (z 85.528 zł do 120.000 zł). Zmiany te przekładają się bezpośrednio na wysokość uzyskiwanych wpływów do budżetu gminy Lesznowola z tego tytułu. Dochód z PIT w roku 2021 wyniósł prawie 90 mln zł i stanowił blisko 30 proc. wszystkich dochodów bieżących gminy. W roku 2022 w projekcie budżetu zgodnie z zawiadomieniem ministra finansów kwota ta jest mniejsza i wynosi 82,6 mln zł. Również ze względu na zmiany podatkowe w odniesieniu do osób prawnych, planowane dochody z udziału w podatku dochodowym od tej grupy w roku 2022 ulegną zmniejszeniu.

Wartym również podkreślenia jest prognozowana na rok 2022 subwencja oświatowa, jaką ma otrzymać gmina Lesznowola. W przyszłym roku ma być ona o 80 tys. zł niższa niż planowana na rok bieżący. Rok 2022 to kolejny rok, w którym gmina zobowiązana będzie do dofinansowania działalności oświaty, tym bardziej że planowane są podwyżki dla nauczycieli, w znacznej mierze wzrosły cen wszystkich materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania jednostek oświatowych, w tym przede wszystkim ceny energii elektrycznej i gazu. Subwencja jaką ma otrzymać gmina w roku 2022 to 55,8 mln zł, podczas gdy wydatki bieżące w oświacie na przyszły rok zostały zaplanowane w kwocie 113,9 mln zł. Same wynagrodzenia to kwota 77,7 mln zł (ponad 57 mln zł to wynagrodzenia związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych i dowozów do szkół).

Co jeszcze jest ważne. Otóż gmina nie może w sposób dowolny wydatkować wszystkich planowanych do pozyskania dochodów, ponieważ część z nich z mocy przepisów rangi ustawowej jest dochodem „znaczonym”, to jest musi zostać przeznaczona na określony cel. Tak jest m.in. w przypadku uzyskiwanych przez samorząd dotacji, subwencji, czy też dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Znaczną kwotę w budżecie stanowi również opłata za gospodarowanie odpadami, która w całości przeznaczana jest na funkcjonowanie systemu. W celu ograniczania nadmiernego wzrostu wydatków bieżących niezbędne jest – i będzie to miało coraz większe znaczenie – pilnowanie racjonalności ich realizacji. Jednakże należy mieć jednocześnie na uwadze wzrost cen energii elektrycznej i gazu, które biorąc pod uwagę zapowiadane wzrosty cen będą stanowiły globalnie w budżecie coraz bardziej znaczącą pozycję kosztów.

Czynnikiem znaczącym, który będzie generować wyższe koszty działalności samorządu w roku 2022, są również wynagrodzenia, których minimalny wymiar od 1 stycznia wzrośnie do kwoty 3.010 zł (wzrost o 210 zł). Biorąc pod uwagę aktualny stopień inflacji niewykluczone jest, że w trakcie roku, zgodnie z obowiązującymi przepisami, stawka ta zostanie ponownie podniesiona od 1 dnia lipca. To wszystko powoduje, że pomimo planowanego zaciągnięcia nowych zobowiązań dłużnych (kredyty, obligacje), dług gminy na koniec roku ulegnie po raz pierwszy od kilku lat obniżeniu. W wieloletniej prognozie finansowej założono, że od roku 2023 gmina Lesznowola realizować będzie corocznie nadwyżkę w wysokości umożliwiającej spłatę długu i nowe inwestycje w kwotach minimum 10 mln zł rocznie.

WAŻNA INFORMACJA DROGOWA

W dniu 7 grudnia 2021 r. w Piasecznie odbyło się spotkanie przedstawicieli Sejmiku Województwa Mazowieckiego oraz Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie z przedstawicielami gminy Lesznowola. Tematem spotkania była prezentacja harmonogramu prac MZDW w sprawie budowy obwodnicy drogi wojewódzkiej nr 721. Biuro Projektowe " Trasa" otrzymało aktualne mapy do celów projektowych dla tej inwestycji, sfinansowane przez gminę Lesznowola. Biuro uzyskało już wstępne uzgodnienia z zewnętrznymi gestorami urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi. W marcu 2022 r. geodeci rozpoczną prace związane z podziałem nieruchomości przeznaczonych pod drogę. W trzecim kwartale 2022 r. planowane jest złożenie wniosku do wojewody mazowieckiego o wydanie decyzji na realizację inwestycji drogowej w zakresie budowy nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 721.

Ponadto na wniosek samorządu gminy Lesznowola Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie przedstawił plan bieżącego utrzymania drogi wojewódzkiej nr 721 – ul. Słonecznej na obszarze gminy Lesznowola:

* Modernizacja ścieżki pieszo - rowerowej za kwotę 1mln zł w 2022 r.

* Renowacja nawierzchni jezdni w granicach administracyjnych gminy Lesznowola w 2023 r.

* Doświetlenie przejść dla pieszych na drodze wojewódzkiej nr 721 na podstawie projektów wykonanych przez gminę Lesznowola w 2022 r.

Bardzo istotną kwestią było uzgodnienie z MZDW budowy ronda na skrzyżowaniu ulic Słonecznej, Gminnej i Jedności w miejscowości Lesznowola. W celu przyśpieszenia prac projektowych gmina Lesznowola zdeklarowała wykonanie koncepcji drogowej dla tego zadania i przekazanie jej do MZDW w celu realizacji prac projektowych oraz budowy.

Wróć

Interesuje Cię współpraca?
Napisz do nas! wspolpraca@passa.pl
Copyright 2015 - Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: MEETMEDIA