Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

Bieg Passy już 19 października!

09-10-2019 22:35 | Autor: red.
.

Regulamin XXII Ursynowskiego Biegu Passy 2019

 

I. ORGANIZATOR

1. Organizatorem biegu jest Agencja Reklamowa "Imako" Iwona Kondej, Marek Kondej Spółka Jawna, Ul. Lachmana 4, 02-786 Warszawa.

2. Wykonawcą jest Fundacja Sport ul. Paderewskiego 144d lok. 209, 04-438 Warszawa działająca na zlecenie Dzielnicy Ursynów m.st Warszawy, oraz współorganizator Poland Bike Ewa Mulawa al. Armii Krajowej 64 12/49, 05-200 Wołomin.

3. Kierownictwo Sportowe – koordynator sportowy imprezy Grzegorz Wajs.

4. Osoby do kontaktu: Grzegorz Wajs – kierownik organizacyjny. Tel. 502-319-213

5. Marek Kondej – organizator. Tel. 602-213-555

6. Udział w zawodach jest bezpłatny.

 

II. CEL

1. Upowszechnianie biegania jako najprostszej formy ruchu.

2. Promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Dzielnicy Ursynów.

3. Promocja Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy.

 

III. TERMIN I MIEJSCE

1. Bieg odbędzie się w sobotę 19 października 2019 w Parku im. Kozłowskiego (Kopa Cwila) w Warszawie.

2. Początek zawodów o godzinie 12.00.

3. Meta biegu w tym samym miejscu, co start.

4. Dystanse:

- rocznik: 2016-2015 – 100 m,

- rocznik: 2014-2013 – 200 m,

- rocznik: 2012-2011 – 300 m,

- rocznik: 2010-2009 – 600 m

- rocznik: 2008-2007 – 800 m

- rocznik: 2006, 2005, 2004 – 1000 m

- open (16 lat i więcej) rocznik 2003 i starsi - 2500 m - kobiety i mężczyźni

Dziewczęta i chłopcy (w kategoriach wiekowych) biegną oddzielnie. Limit uczestników - 1000 osób.

5. Pomiar czasu zostanie wykonany za pomocą urządzeń elektronicznych we wszystkich kategoriach wiekowych. Każdy zawodnik otrzyma chip. Chip należy zwrócić organizatorowi po zakończeniu biegu.

6. Biuro Zawodów będzie się znajdowało:

a) 18 października (piątek) w godzinach 12.00 - 20.00 w Urzędzie Dzielnicy Ursynów (Aleja Komisji Edukacji Narodowej 61 – Metro Imielin) w sali nr 136 na 1. piętrze.

b) 19 października (sobota) czyli w dniu zawodów w Parku im. Kozłowskiego (Kopa Cwila) od godz. 8.00 do 30 min przed każdym startem danej kategorii.

 

IV. PROGRAM IMPREZY

12:00 - rocznik: 2016-2015 – 100 m,

12:20 - dekoracja

12:30 - rocznik: 2014-2013 – 200 m,

12:50 - dekoracja

13:00 - rocznik: 2012-2011 – 300 m,

13:20 - dekoracja

13:30 - rocznik: 2010-2009 – 600 m

13:50 - dekoracja

14:00 - rocznik: 2008-2007 – 800 m

14:20 - dekoracja

14:30 - rocznik: 2006, 2005, 2004 – 1000 m

14:50 - dekoracja

15:00 - rocznik 2003 i starsi - 2500 m - kobiety i mężczyźni

15:30 - dekoracja

 

V. ZASADY UCZESTNICTWA

1. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręcznie wypełnione i podpisane oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne w biurze zawodów (w przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie musi być podpisane przez prawnego opiekuna) oraz akceptacja postanowień niniejszego regulaminu.

Każdy z uczestników jest zobowiązany do własnoręcznego podpisania w Biurze Zawodów formularza zgłoszeniowego z poniższą klauzulą:

„Znane mi są reguły i zasady rywalizacji biegowej i zobowiązuję się do ich przestrzegania w trakcie trwania zawodów. Znane mi jest ryzyko związane z udziałem w zawodach, jestem świadomy szkód (w tym polegających na naruszeniu nietykalności cielesnej, uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia) jakie mogą powstać w czasie i w związku z rywalizacją sportową i podejmuję ją w sposób świadomy i dobrowolny. Biorąc udział w zawodach na własne ryzyko przyjmuję jednocześnie do wiadomości i oświadczam, iż ponoszę wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody mogące powstać wskutek mojego uczestnictwa w zawodach, w szczególności w przypadku naruszenia przeze mnie reguł sportowych. Przyjmuję do wiadomości, iż w razie wypadku, w szczególności spowodowanego przez innego uczestnika zawodów, nie przysługują mi jakiekolwiek roszczenia w stosunku do organizatora zawodów. Przyjmuję do wiadomości, iż odpowiedzialność organizatora zawodów jest określona przepisami prawa, a jej zakres nie jest rozszerzony umownie w żaden sposób, dorozumiany lub bezpośredni. Oświadczam również, iż mój stan zdrowia pozwala mi na wzięcie udziału w zawodach. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zapoznałem się z trasą i zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w zawodach pod nazwą XXII Ursynowski Bieg Passy 2019.

Stosownie do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem (tzw. RODO) udzielam Fundacja Sport, ul. I. Paderewskiego 144d m. 209, 04-438 Warszawa, REGON: 146635403, NIP: 9522124177 jako Administratorowi moich danych zgody na ich przetwarzanie. Wiem, że moje dane osobowe będą przetwarzane m.in. w celach marketingowych. Wiem, że moje dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub mojego sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, w zależności od tego, co nastąpi pierwsze. Wiem, że mam prawo żądania od Administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Wiem, że mam prawo do cofnięcia ww. zgody na przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Wiem, że mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Wiem, że w zakres czynności przetwarzania danych osobowych wchodzi profilowanie moich danych, czyli ich zautomatyzowane przetwarzanie w celu oceny określonych czynników osobowych, poprzez analizę i prognozę w szczególności takich aspektów jak zainteresowania celem dokonania doboru oferty handlowej i ewentualne przesyłanie mi korespondencji marketingowej. Wiem, że sprzeciw w stosunku do czynności profilowania, jak również wszelkie inne moje uprawnienia mogę wykonać przez złożenie oświadczenia wykorzystując dane kontaktowe Administratora wskazane we wstępie lub na adres e-mail: biuro@fundacjasport.pl

Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję oraz partnerów zawodów sportowych pod nazwą XXII Ursynowski Bieg Passy 2019. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie.”

2. Organizator zapewnia uczestnikom podstawowe ubezpieczenie sportowe NNW – warunki polisy do wglądu w Biurze Zawodów.

 

VI. ZASADY RYWALIZACJI SZKÓŁ

1. W rywalizacji szkół istotniejszy od wyniku sportowego jest sam udział jak największej liczby uczniów. Miejsce na mecie i czas pokonania trasy są najmniej ważne, natomiast każdy uczeń za zakończenie biegu zdobywa dla swojej szkoły 1 punkt. Te szkoły, które będą miały ich najwięcej otrzymają nagrody w postaci zestawu piłek sportowych. Najlepsza szkoła otrzyma też Puchar Burmistrza Ursynowa.

2. Podstawą zaliczenia udziału ucznia w biegu do klasyfikacji szkół, jest ukończenie przez niego biegu oraz prawidłowe wypełnienie, przed biegiem, karty zgłoszeniowej z wpisanym numerem szkoły. Po zgłoszeniu zawodnika nie będzie możliwe modyfikowanie danych. W przypadku braku wpisanego nr szkoły, uczeń nie będzie punktował dla swojej szkoły.

 

VII. ZGŁOSZENIA

1. Zgłoszenia indywidualne do Ursynowskiego Biegu Passy będą przyjmowane przez internetowy system zgłoszeń na stronie firmy Datasport oraz w Biurze Zawodów: w Urzędzie Dzielnicy Ursynów (w dniu 18.10.2019) w godz 12-20 i w Parku im. Kozłowskiego (w dniu zawodów 19.10.2019).

2. Wzór papierowej deklaracji zgłoszeniowej będzie dostępny w drukowanym wydaniu tygodnika Passy i na stronie internetowej tygodnika: www.passa.waw.pl oraz w Biurze Zawodów. Zgłoszenia indywidualnie w dniu imprezy w Biurze Zawodów, przyjmowane będą od godziny 8.00.

3. Uczestnik biegu otrzymuje numer startowy z chipem wraz z czterema agrafkami. Ponadto po zakończeniu Biegu każdy z uczestników otrzyma posiłek regeneracyjny, woda niegazowana dostępna z beczkowozu oraz słodycze.

 

VIII. KLASYFIKACJA I NAGRODY

1. Klasyfikacja w poszczególnych biegach odbywa się na podstawie czasów oficjalnych (tzw. czasów brutto – liczonych od strzału startera).

2. Zdobywcy miejsc I-III w biegu głównym, w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn, a także w klasyfikacjach dziewcząt oraz chłopców w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymają puchary. Podstawą klasyfikacji jest elektroniczny pomiar czasu.

3. Każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy, okolicznościowy medal.

4. Klasyfikacja w poszczególnych odbywa się na podstawie czasów oficjalnych (tzw. czasów brutto – liczonych od strzału startera).

 

IX. DEPOZYT

Uczestnicy otrzymają możliwość zdeponowania rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Rzeczy można odebrać tylko na podstawie numeru startowego.

W przypadku zgubienia przez uczestnika numeru startowego, Wykonawca jest zwolniony z odpowiedzialności za odebranie rzeczy przez inną osobę.

Uwaga: zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.

 

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszystkich uczestników Ursynowskiego Biegu Passy obowiązuje niniejszy regulamin.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalenia wizerunku osób uczestniczących w biegu, w celu dokumentacji prawidłowego przebiegu przedsięwzięcia oraz nieodpłatnego rozpowszechniania tego wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych, dotyczących biegu, w tym w szczególności na stronach internetowych Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy tj. www.ursynow.pl i na profilu Fundacji Sport na facebooku www.facebook.com/Fundacja.Sport/

3. Na miejsce biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydajność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed, jak i podczas biegu pod warunkiem wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.

4. W czasie trwania biegu Uczestnicy powinni stosować się do poleceń wydawanych przez osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo, służby porządkowe oraz inne osoby wyznaczone przez organizatora

5. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej pod karą dyskwalifikacji.

6. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i na mecie biegu.

7. Organizator zapewnia przebieralnie na starcie biegu.

8. Organizator nie odpowiada za rzeczy zaginione w trakcie imprezy.

9. Wyniki będą opublikowane na stronie internetowej tygodnika PASSA, a także przez Fundację Sport oraz przekazane mediom.

10. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

Wróć

Interesuje Cię współpraca?
Napisz do nas! wspolpraca@passa.pl
Copyright 2015 - Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: MEETMEDIA