Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

dzisiejsza
pogoda

-1°
-4°

Warszawianki w świetle statystyki

04-07-2018 23:06 | Autor: Marian Marek Drozdowski
Z okazji Roku Praw Kobiet Urząd Statystyczny w Warszawie i Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych przygotowały interesujące studium „Kobiety w województwie mazowieckim i mieście stołecznym Warszawa” autorstwa Anety Czyżkowskiej i Justyny Kotowody. W pracach redakcyjnych udział wzięły: Małgorzata Bieńkowska, Anna Cacko, Barbara Czerwińska- Jędrusik i Joanna Podolska.

„Niniejsza publikacja„ – pisze Zofia Kozłowska, dyrektor Urzędu Statystycznego w Warszawie – „zawiera informacje o ważniejszych zjawiskach i procesach składających się na zróżnicowanie i zmiany sytuacji kobiet w ostatnich latach. Statystyczną charakterystykę kobiet zaprezentowano za pomocą wykresów i kartogramów. Zawierają one w większości dane dotyczące lat 2010-2016 w podziale na województwo mazowieckie i m. st. Warszawę”.

W Warszawie kobiety stanowiły w 2016 r. 54 % ogółu ludności, na Mazowszu 52 %. W ich składzie pod względem biologicznych grup wieku 13,6 % stanowiły dziewczynki do 14. roku życia, 64,0 % panie w wieku 15-64 lat i seniorki powyżej 65 lat – 22,4 %, w wieku 85 lat i więcej 68 %. Od kilku lat 118 kobiet przypada w Warszawie na 100 mężczyzn.

Kobiet w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym mamy w Warszawie 84, na Ursynowie 82. Jeśli chodzi o mężczyzn, jest ich w Warszawie odpowiednio 54, na Ursynowie zaś 57.

Mamy w Warszawie, na Ursynowie i w całej Polsce wielki problem społeczny – wysoki odsetek ludzi biernych zawodowo. Odsetek ten będzie stale rósł w związku z procesem starzenia się ludności i nową ustawą emerytalną, na jaką nie byłoby stać nawet najbogatszych państw europejskich. W rezultacie czekają nas bardzo niskie emerytury, które są i będą ważną przyczyną emigracji zarobkowej.

Przeciętne trwanie życia kobiety warszawskiej wynosi 83 lata. Mediana wieku to 42,7. Wiek środkowy w momencie urodzenia pierwszego dziecka wynosi dzisiaj 31 lat, a jeszcze nie tak dawno ledwo przekraczał lat 20. Mamy wciąż niski wskaźnik dzietności (przeciętną liczbę dzieci, którą urodziłyby kobiety w ciągu całego okresu rozrodczego (15-49 lat) wynoszący 1,482. Już dzisiaj 22,4 % kobiet warszawskich skończyło 65 lat. A liczba kobiet, które ukończyły 85 lat, wynosi 34,3 tysiąca. W tej grupie wiekowej stanowią 68 % ludności ogółem. Czy Warszawa jest przyjaznym dla nich miastem?. To miasto bardzo drogich lekarstw, niedotowanych przez państwo. Miasto pozbawionym w wielu budynkach wind, a na ulicach ławek z oparciami. Miasto pełne przepisów biurokratycznych dla korzystających z pomocy społecznej.

Media publiczne i prywatne na ogół lekceważą potrzeby kulturalne, literackie i muzyczne osób starszych. Brakuje w metrze, autobusach, tramwajach, pociągach, uprzejmej informacji o ustępowaniu miejsc siedzących starszym osobom, przede wszystkim kobietom w „stanie błogosławionym”.

Specyfiką Warszawy jest stosunkowo niski, jak na warunki polskie, procent małżeństw wyznaniowych – 54, na Mazowszu wynosi on 65. Z powództwa żony rozwodzi się w Warszawie 63 % małżeństw rozwiedzionych

Przyczyny zgonów kobiet warszawskich wskazują na dominację chorób układu krążenia (47,5 %), ale stale rosnącą przyczyną zgonów są nowotwory (29 %), choroby układu oddechowego i choroby układu trawiennego.

W populacji warszawianek według stanu cywilnego dominują kobiety zamężne 46, 4 %. Panien jest 27,3 % , wdów 15,3 %, a kobiet o nie ustalonym stanie cywilnym 10,5 %. Odsetek kobiet zamężnych na Mazowszu i miastach prowincjonalnych jest znacznie wyższy.

Ostatni Spis Powszechny w Warszawie z 2011 r. wykazał, że odsetek wdów w Warszawie był prawie 5 razy wyższy w porównaniu z odsetkiem wdowców. Wysoki jest także w Warszawie odsetek kobiet rozwiedzionych – 9,9 % – w porównaniu z innymi miastami Polski. Specyfiką kobiet warszawskich jest za to wysoki standard wykształcenia: 43,6 % posiada wykształcenie wyższe i policealne, 33,9 % wykształcenie średnie.

Spis wykazał, że wśród kobiet z dziećmi w gospodarstwach domowych 34 % stanowiły samotne matki. Samotnych matek jest w Warszawie 7 razy więcej niż samotnych ojców. Ich sytuacja społeczna rzadko jest przedmiotem troski organizacji samorządowo-społecznych i polityków warszawskich. Na 1000 kobiet warszawskich mamy 111 niepełnosprawnych: w tym 5,7 %. całkowicie, 30,1 % poważnie i 64,8 % umiarkowanie niepełnosprawnych.

Wśród ogółu pracujących w Warszawie kobiety stanowią 53%, w liczbach bezwzględnych na początku ubiegłego roku 474,8 tys.

Ich struktura według sekcji zawodowych jest następująca:15,5 % pracuje w handlu, 12,1 % w edukacji, 10,7 % w działalności finansowej i ubezpieczeniowej, 10,7 % w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej, 10,2% w administracji publicznej, 8,3 % w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej, 6,7% w administrowaniu i działalności wspierającej, 6,3 % w informacji i komunikacji, 4,8 % w przetwórstwie przemysłowym, 3,9 % w transporcie i gospodarce magazynowej , 3,1 % w obsłudze rynku nieruchomości i 7,4 % w pozostałych działach. Zwraca uwagę niski procent kobiet warszawskich (4,8) pracujących w przetwórstwie przemysłowym – rezultat deindustrializacji Warszawy, trwającej od 1990 roku. Olbrzymia większość pracuje w usługach wymagających wyższych kwalifikacji.

Charakterystycznym zjawiskiem społecznym stolicy jest fakt, że 43 % ogółu pracujących to kobiety. Było ich na początku 2017 r. dwukrotnie więcej niż w 2010 r. Wśród pracujących emerytów Warszawy kobiety stanową 42 %. Wśród pracujących w porze nocnej – 37 %. Kobiety stanową także znaczny odsetek pracujących w Warszawie cudzoziemców – 34 %. Liczba tych kobiet prawnie zarejestrowanych wzrosła w latach 2010-2016 czterokrotnie, wynosząc blisko 6 tysięcy. W blisko w 90 % są to Ukrainki. W radach dzielnicowych kobiety stanową 41% radnych, ale wśród burmistrzów dzielnic tylko 17 %.

Blisko 50% zarejestrowanych bezrobotnych w Warszawie stanową kobiety . Było ich na początku 2017 r. 16,5 tys, to jest 3,2 % w stosunku do kobiet w wieku produkcyjnym. Bolesnym zjawiskiem , kosztownym społecznie, jest fakt, że 60 % zarejestrowanych w stolicy bezrobotnych z wyższym wykształceniem stanowią kobiety. Odsetek bezrobotnych kobiet z wyższym wykształceniem od kilku lat stale rośnie,

Warszawska służba zdrowia funkcjonuje pod znakiem kobiet, skoro wśród stomatologów stanowią one 75,2 %, wśród lekarzy 62,3 % i farmaceutów 85,6%. Nieco mniejszą , ale istotną rolę, odgrywają kobiety w oświacie: w placówkach wychowania przedszkolnego 98,6 % , w szkołach podstawowych – 86,4 %, w gimnazjach – 75,0 %, w szkołach ponadgimnazjalnych – 70,8 % , w szkołach policealnych – 65,4 %.

W szkolnictwie wyższym Mazowsza, w 85 % skoncentrowanym w Warszawie, jeśli chodzi absolwentki uczelni: kobiety stanowią 51 % uczestników studiów doktoranckich, 44 % adiunktów, 42 % nauczycieli akademickich, 27 % profesorów i docentów.

Stan zdrowia naszych pań musi budzić poważny niepokój, skoro we wszystkich grupach wiekowych 18 % pali papierosy, a 10 % pije alkohol przynajmniej 1 raz w tygodniu. W grupie wiekowej 50- 69 lat stan ich zdrowia oceniany jest jako zły i bardzo zły, w grupie 70 lat i więcej w 36,8 % . Blisko ¼ kobiet warszawskich w średnim i starszym wieku cierpi na nadwagę. Wysoki jest także wskaźnik umieralności kobiet warszawskich na raka piersi i szyjki macicy – na tle wskaźników ogólnoeuropejskich.

„Panorama dzielnic Warszawy w 2016 roku”, która ukazała się niedawno w opracowaniu zespołu Urzędu Statystycznego w Warszawie za sprawą zespołu Barbary Czerwińskiej-Jędrusik, dostarcza nowych informacji na temat kobiet warszawskich, w tym także Ursynowa. Liczba kobiet w Warszawie w dniu 31 XII 2016 r. wynosiła 948,6 tys., co stanowiło 4,8 % wszystkich kobiet w Polsce i 32,7 % kobiet województwa mazowieckiego. W Radzie Dzielnicy Ursynów, na 25 radnych, mamy 11 kobiet, a w Radzie Miasta na 59 radnych – 28 kobiet, w tym tylko 2 kobiety w wieku do 29 lat.. Cieszyć może fakt, że 96,6 % radnych stołecznych i 88,0 % radnych Ursynowa posiada wyższe wykształcenie.

Na 100 osób w wieku produkcyjnym mamy w Warszawie 54 mężczyzn i 84 kobiety, na Ursynowie 57 mężczyzn i 82 kobiety.

Na 1000 ludności w Warszawie mamy tylko 4,99 zawartych małżeństw, 1,79 rozwodów, 12,00 urodzeń żywych, 10,58 zgonów i 1,41 przyrostu naturalnego. Na Ursynowie wskaźnik przyrostu naturalnego wynosi 4,61 , w Wilanowie 17,54, a w Białołęce 14, 61.

Warszawa to miasto pięknych studentek. Jest ich w 70 uczelniach 138 048, na Ursynowie zaś w 5 uczelniach – 16 019.

W warszawskich klubach sportowych ćwiczy 15 109 kobiet na 51 190 ogółu ćwiczących, na Ursynowie ćwiczy tylko 1614 kobiet. Udział kobiet ćwiczących w warszawskich klubach sportowych był najwyższy w 2014 r. – 32,7 % , obecnie spadł on do 29,5%. Wśród trenerów warszawskich klubów sportowych 17 % stanowią kobiety.

W palecie dyscyplin sportowych wśród warszawianek największą popularnością wśród warszawianek cieszą się kolejno: gimnastyka, judo, karate, koszykówka i lekkoatletyka.

Do zjawisk szczególnie niepokojących zaliczam nie najlepszy stan zdrowia naszych pań, a także wysoki odsetek kobiet biernych zawodowo z wykształceniem niedostosowanym do potrzeb stołecznego rynku pracy. Wysoki stopień feminizacji oświaty publicznej i służby zdrowia rodzi wiele ujemnych konsekwencji społecznych. Ale to już temat na odrębną analizę.

Wróć

Inne artykuły

Wznowienie robót na ul. Rosoła Informujemy, że w dniu 21 lutego (czwartek) następuje wznowienie robót budowlanych na ul. Rosoła na odcinku ul. Jeżewskiego – ul. Wąwozowa. W pierwszej kolejności zostaną przebudowane miejsca parkingowe po zachodniej stronie ulicy. W czasie przebudowy będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się z tabliczką o możliwości odholowania parkujących pojazdów.
Bal jedyny w swoim rodzaju! Zgodnie z dzielnicową tradycją również w tym roku nie mogło zabraknąć Balu Karnawałowego dla Osób z Niepełnosprawnością, który odbył się w wtorek w ursynowskim ratuszu.
Uwaga na radar na Puławskiej Przy wjeździe na Ursynów od strony Piaseczna stoi fotoradar który już niedługo zostanie uruchomiony.
Senatorowie po stronie lotniska, a nie mieszkańców W dniu 12 lutego br., podczas posiedzenia komisji w Senacie RP, przyjęto skrajnie niekorzystne dla mieszkańców Ursynowa regulacje do projektu zmiany ustawy prawo ochrony środowiska. Zaaprobowane przez senatorów zmiany pogrzebią, wspierane przez Rzecznika Praw Obywatelskich, wieloletnie starania mieszkańców znacznej części Ursynowa (ale także Włoch, Ursusa, czy gmin ościennych) o otrzymanie od Portów Lotniczych rekompensat za uciążliwości, których doświadczają na co dzień, w tym środków koniecznych na zabezpieczenie domów i mieszkań przed hałasem.