Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

Warszawianki w świetle statystyki

04-07-2018 23:06 | Autor: Marian Marek Drozdowski
Z okazji Roku Praw Kobiet Urząd Statystyczny w Warszawie i Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych przygotowały interesujące studium „Kobiety w województwie mazowieckim i mieście stołecznym Warszawa” autorstwa Anety Czyżkowskiej i Justyny Kotowody. W pracach redakcyjnych udział wzięły: Małgorzata Bieńkowska, Anna Cacko, Barbara Czerwińska- Jędrusik i Joanna Podolska.

„Niniejsza publikacja„ – pisze Zofia Kozłowska, dyrektor Urzędu Statystycznego w Warszawie – „zawiera informacje o ważniejszych zjawiskach i procesach składających się na zróżnicowanie i zmiany sytuacji kobiet w ostatnich latach. Statystyczną charakterystykę kobiet zaprezentowano za pomocą wykresów i kartogramów. Zawierają one w większości dane dotyczące lat 2010-2016 w podziale na województwo mazowieckie i m. st. Warszawę”.

W Warszawie kobiety stanowiły w 2016 r. 54 % ogółu ludności, na Mazowszu 52 %. W ich składzie pod względem biologicznych grup wieku 13,6 % stanowiły dziewczynki do 14. roku życia, 64,0 % panie w wieku 15-64 lat i seniorki powyżej 65 lat – 22,4 %, w wieku 85 lat i więcej 68 %. Od kilku lat 118 kobiet przypada w Warszawie na 100 mężczyzn.

Kobiet w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym mamy w Warszawie 84, na Ursynowie 82. Jeśli chodzi o mężczyzn, jest ich w Warszawie odpowiednio 54, na Ursynowie zaś 57.

Mamy w Warszawie, na Ursynowie i w całej Polsce wielki problem społeczny – wysoki odsetek ludzi biernych zawodowo. Odsetek ten będzie stale rósł w związku z procesem starzenia się ludności i nową ustawą emerytalną, na jaką nie byłoby stać nawet najbogatszych państw europejskich. W rezultacie czekają nas bardzo niskie emerytury, które są i będą ważną przyczyną emigracji zarobkowej.

Przeciętne trwanie życia kobiety warszawskiej wynosi 83 lata. Mediana wieku to 42,7. Wiek środkowy w momencie urodzenia pierwszego dziecka wynosi dzisiaj 31 lat, a jeszcze nie tak dawno ledwo przekraczał lat 20. Mamy wciąż niski wskaźnik dzietności (przeciętną liczbę dzieci, którą urodziłyby kobiety w ciągu całego okresu rozrodczego (15-49 lat) wynoszący 1,482. Już dzisiaj 22,4 % kobiet warszawskich skończyło 65 lat. A liczba kobiet, które ukończyły 85 lat, wynosi 34,3 tysiąca. W tej grupie wiekowej stanowią 68 % ludności ogółem. Czy Warszawa jest przyjaznym dla nich miastem?. To miasto bardzo drogich lekarstw, niedotowanych przez państwo. Miasto pozbawionym w wielu budynkach wind, a na ulicach ławek z oparciami. Miasto pełne przepisów biurokratycznych dla korzystających z pomocy społecznej.

Media publiczne i prywatne na ogół lekceważą potrzeby kulturalne, literackie i muzyczne osób starszych. Brakuje w metrze, autobusach, tramwajach, pociągach, uprzejmej informacji o ustępowaniu miejsc siedzących starszym osobom, przede wszystkim kobietom w „stanie błogosławionym”.

Specyfiką Warszawy jest stosunkowo niski, jak na warunki polskie, procent małżeństw wyznaniowych – 54, na Mazowszu wynosi on 65. Z powództwa żony rozwodzi się w Warszawie 63 % małżeństw rozwiedzionych

Przyczyny zgonów kobiet warszawskich wskazują na dominację chorób układu krążenia (47,5 %), ale stale rosnącą przyczyną zgonów są nowotwory (29 %), choroby układu oddechowego i choroby układu trawiennego.

W populacji warszawianek według stanu cywilnego dominują kobiety zamężne 46, 4 %. Panien jest 27,3 % , wdów 15,3 %, a kobiet o nie ustalonym stanie cywilnym 10,5 %. Odsetek kobiet zamężnych na Mazowszu i miastach prowincjonalnych jest znacznie wyższy.

Ostatni Spis Powszechny w Warszawie z 2011 r. wykazał, że odsetek wdów w Warszawie był prawie 5 razy wyższy w porównaniu z odsetkiem wdowców. Wysoki jest także w Warszawie odsetek kobiet rozwiedzionych – 9,9 % – w porównaniu z innymi miastami Polski. Specyfiką kobiet warszawskich jest za to wysoki standard wykształcenia: 43,6 % posiada wykształcenie wyższe i policealne, 33,9 % wykształcenie średnie.

Spis wykazał, że wśród kobiet z dziećmi w gospodarstwach domowych 34 % stanowiły samotne matki. Samotnych matek jest w Warszawie 7 razy więcej niż samotnych ojców. Ich sytuacja społeczna rzadko jest przedmiotem troski organizacji samorządowo-społecznych i polityków warszawskich. Na 1000 kobiet warszawskich mamy 111 niepełnosprawnych: w tym 5,7 %. całkowicie, 30,1 % poważnie i 64,8 % umiarkowanie niepełnosprawnych.

Wśród ogółu pracujących w Warszawie kobiety stanowią 53%, w liczbach bezwzględnych na początku ubiegłego roku 474,8 tys.

Ich struktura według sekcji zawodowych jest następująca:15,5 % pracuje w handlu, 12,1 % w edukacji, 10,7 % w działalności finansowej i ubezpieczeniowej, 10,7 % w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej, 10,2% w administracji publicznej, 8,3 % w opiece zdrowotnej i pomocy społecznej, 6,7% w administrowaniu i działalności wspierającej, 6,3 % w informacji i komunikacji, 4,8 % w przetwórstwie przemysłowym, 3,9 % w transporcie i gospodarce magazynowej , 3,1 % w obsłudze rynku nieruchomości i 7,4 % w pozostałych działach. Zwraca uwagę niski procent kobiet warszawskich (4,8) pracujących w przetwórstwie przemysłowym – rezultat deindustrializacji Warszawy, trwającej od 1990 roku. Olbrzymia większość pracuje w usługach wymagających wyższych kwalifikacji.

Charakterystycznym zjawiskiem społecznym stolicy jest fakt, że 43 % ogółu pracujących to kobiety. Było ich na początku 2017 r. dwukrotnie więcej niż w 2010 r. Wśród pracujących emerytów Warszawy kobiety stanową 42 %. Wśród pracujących w porze nocnej – 37 %. Kobiety stanową także znaczny odsetek pracujących w Warszawie cudzoziemców – 34 %. Liczba tych kobiet prawnie zarejestrowanych wzrosła w latach 2010-2016 czterokrotnie, wynosząc blisko 6 tysięcy. W blisko w 90 % są to Ukrainki. W radach dzielnicowych kobiety stanową 41% radnych, ale wśród burmistrzów dzielnic tylko 17 %.

Blisko 50% zarejestrowanych bezrobotnych w Warszawie stanową kobiety . Było ich na początku 2017 r. 16,5 tys, to jest 3,2 % w stosunku do kobiet w wieku produkcyjnym. Bolesnym zjawiskiem , kosztownym społecznie, jest fakt, że 60 % zarejestrowanych w stolicy bezrobotnych z wyższym wykształceniem stanowią kobiety. Odsetek bezrobotnych kobiet z wyższym wykształceniem od kilku lat stale rośnie,

Warszawska służba zdrowia funkcjonuje pod znakiem kobiet, skoro wśród stomatologów stanowią one 75,2 %, wśród lekarzy 62,3 % i farmaceutów 85,6%. Nieco mniejszą , ale istotną rolę, odgrywają kobiety w oświacie: w placówkach wychowania przedszkolnego 98,6 % , w szkołach podstawowych – 86,4 %, w gimnazjach – 75,0 %, w szkołach ponadgimnazjalnych – 70,8 % , w szkołach policealnych – 65,4 %.

W szkolnictwie wyższym Mazowsza, w 85 % skoncentrowanym w Warszawie, jeśli chodzi absolwentki uczelni: kobiety stanowią 51 % uczestników studiów doktoranckich, 44 % adiunktów, 42 % nauczycieli akademickich, 27 % profesorów i docentów.

Stan zdrowia naszych pań musi budzić poważny niepokój, skoro we wszystkich grupach wiekowych 18 % pali papierosy, a 10 % pije alkohol przynajmniej 1 raz w tygodniu. W grupie wiekowej 50- 69 lat stan ich zdrowia oceniany jest jako zły i bardzo zły, w grupie 70 lat i więcej w 36,8 % . Blisko ¼ kobiet warszawskich w średnim i starszym wieku cierpi na nadwagę. Wysoki jest także wskaźnik umieralności kobiet warszawskich na raka piersi i szyjki macicy – na tle wskaźników ogólnoeuropejskich.

„Panorama dzielnic Warszawy w 2016 roku”, która ukazała się niedawno w opracowaniu zespołu Urzędu Statystycznego w Warszawie za sprawą zespołu Barbary Czerwińskiej-Jędrusik, dostarcza nowych informacji na temat kobiet warszawskich, w tym także Ursynowa. Liczba kobiet w Warszawie w dniu 31 XII 2016 r. wynosiła 948,6 tys., co stanowiło 4,8 % wszystkich kobiet w Polsce i 32,7 % kobiet województwa mazowieckiego. W Radzie Dzielnicy Ursynów, na 25 radnych, mamy 11 kobiet, a w Radzie Miasta na 59 radnych – 28 kobiet, w tym tylko 2 kobiety w wieku do 29 lat.. Cieszyć może fakt, że 96,6 % radnych stołecznych i 88,0 % radnych Ursynowa posiada wyższe wykształcenie.

Na 100 osób w wieku produkcyjnym mamy w Warszawie 54 mężczyzn i 84 kobiety, na Ursynowie 57 mężczyzn i 82 kobiety.

Na 1000 ludności w Warszawie mamy tylko 4,99 zawartych małżeństw, 1,79 rozwodów, 12,00 urodzeń żywych, 10,58 zgonów i 1,41 przyrostu naturalnego. Na Ursynowie wskaźnik przyrostu naturalnego wynosi 4,61 , w Wilanowie 17,54, a w Białołęce 14, 61.

Warszawa to miasto pięknych studentek. Jest ich w 70 uczelniach 138 048, na Ursynowie zaś w 5 uczelniach – 16 019.

W warszawskich klubach sportowych ćwiczy 15 109 kobiet na 51 190 ogółu ćwiczących, na Ursynowie ćwiczy tylko 1614 kobiet. Udział kobiet ćwiczących w warszawskich klubach sportowych był najwyższy w 2014 r. – 32,7 % , obecnie spadł on do 29,5%. Wśród trenerów warszawskich klubów sportowych 17 % stanowią kobiety.

W palecie dyscyplin sportowych wśród warszawianek największą popularnością wśród warszawianek cieszą się kolejno: gimnastyka, judo, karate, koszykówka i lekkoatletyka.

Do zjawisk szczególnie niepokojących zaliczam nie najlepszy stan zdrowia naszych pań, a także wysoki odsetek kobiet biernych zawodowo z wykształceniem niedostosowanym do potrzeb stołecznego rynku pracy. Wysoki stopień feminizacji oświaty publicznej i służby zdrowia rodzi wiele ujemnych konsekwencji społecznych. Ale to już temat na odrębną analizę.

Wróć

Interesuje Cię współpraca?
Napisz do nas! wspolpraca@passa.pl
Copyright 2015 - Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: MEETMEDIA