Serwis korzysta z plików cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę, że będą one umieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Mogą Państwo zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w swojej przeglądarce.

Informacja zarabia najlepiej

10-07-2019 22:36 | Autor: Prof. dr hab. Marian Marek Drozdowski
Urząd Statystyczny Warszawy opublikował „ Rocznik Statystyczny 2018” i „ Przegląd Statystyczny Warszawy 04/2018)”. Jest to dobra okazja by przyjrzeć się sytuacji społecznej i gospodarczej naszych dzielnic, które często goszczą na łamach naszego Tygodnika Sąsiadów PASSA.

Demografia

Ludność miasta rośnie bardzo powoli z 1 748916 w 2016 r. do 1 769529 w 1918 roku. W 2018 najwięcej ludności spośród wszystkich dzielnic Warszawy posiadał Mokotów – 217 395, wyprzedzając Ursynów - 150 506 – Wawer- 75 564 i Wilanów -38 682. Ten ostatni miał najwyższy przyrost naturalny w Warszawie 16,64 na 1000 mieszkańców, Ursynów tylko 4,32., Wawer (ujemny) – 0,21, a Mokotów - 2,35

Warszawa się starzeje. Niepokojący jest stosunek ludności nieprodukcyjnej na 100 osób w wieku produkcyjnym; w skali warszawskiej wynosił on w 2018 r. 72, na Mokotowie 79, na Ursynowie 74, w Wawrze 72, w Wilanowie 70. Odsetek ludności w wieku poprodukcyjnym w Warszawie wzrósł z 23.9 w 2017 r. do 24,2 w 2018. Dzięki wzrostowi przyrostu naturalnego wzrósł także odsetek ludności w wieku przedprodukcyjnym z 17,4 do 17,8. Odsetek ludności w wieku produkcyjnym zmalał z 58,8 do 58,1. W takiej sytuacji statystycy mówią o współczynniku obciążenia demograficznego, czyli osób w wieku produkcyjnym osobami w wieku nieprodukcyjnym. Niepokojący jest ten wskaźnik podobnie jak wysoki wskaźnik śmiertelności. Cieszyć może natomiast rosnące dodatnie saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych w Warszawie z 4,41 w 2017, do 4,37 w 2018 r.

Skoro co czwarty mieszkaniec Warszawy to senior, warto pamiętać o jego codziennych kłopotach wynikających ze złego funkcjonowania służby zdrowia, rosnącej ceny leków, biurokratycznych barier utrudniających korzystanie z ustawowych uprawnień, braku uprzejmości w kolejkach, w metrze, autobusach, tramwajach. Odnosi się wrażenie, że w szkołach warszawskich, w mediach publicznych, na lekcjach religii nie uczy się szacunku dla osób starszych, schorowanych.

Czy powiększyć obszar Warszawy?

Czy na tle cytowanych wskaźników i konieczności lepszego wykorzystania potencjału przemysłowo- technicznego, komunikacyjnego, edukacyjnego, naukowo-kulturalnego stolicy i poprawy na warszawskim rynku pracy nie dojrzał już czas na przyłączenie do Warszawy takich przedmieść jak: Łomianki, Piastów, Piaseczno, Zielonka, Marki, z poszanowaniem opinii mieszkańców tych miejscowości?

Refleksje o składzie zawodowym

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w Warszawie wynosiło w 2018 r.1066,8 tys. osób i było wyższe w stosunku do roku poprzedniego o 3,3 % . Najliczniejszą grupę w Warszawie stanowią zatrudnieni w sekcji handlu, naprawie pojazdów samochodowych (21,5 %) oraz w transporcie i gospodarce magazynowej (20,4%). W przemyśle pracowało tylko 17,1 % zatrudnionych, w administrowaniu i działalności wspierającej 11,5 %, w informacji i komunikacji 10,6 %, w działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej 7,4 %, w budownictwie 5,1 %, w zakwaterowaniu i gastronomii 2,7 % i w pozostałych sekcjach 3,7 %.

Dział informacji i komunikacji rozwinął się w 2018 r. szczególnie dynamicznie, zatrudniając w stosunku do 2017 r. o 7,1 % więcej osób. W dziale tym przeciętne wynagrodzenie brutto wynosiło 9238, 7 zł. Dział ten odgrywa istotną rolę, większą od przeciętnej warszawskiej, na Mokotowie, Ursynowie i Wilanowie. Wysokie wynagrodzenia brutto występują w Warszawie także w sekcji działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej – 8740,5 zł i w obsłudze rynku nieruchomości 8045,0 zł.

Najniższe przeciętne wynagrodzenie brutto występuje w sekcji administrowanie i działalność wspierająca (3842,6 zł) i było ono niższe od najwyższego w tym okresie o 58,4,%, a od przeciętnego o 37,6 %. Już dzisiaj związki zawodowe sygnalizują akcje na rzecz podwyżek wynagrodzeń osób zatrudnionych w administracji państwowej i samorządowej.

Kilka uwag o oświacie

W czasie trwania strajku nauczycielskiego, zgodnie z informacją Urzędu Statystycznego w Warszawie wiemy, że zatrudnienie w sekcji edukacji wzrosło w 2018 r. w stosunku do 2017 r. o 5,7 %. Niestety, w sekcji edukacja nie mamy danych o wynagrodzeniach brutto. Były one znacznie niższe od przeciętnych warszawskich przekraczając nieznacznie 4 tys. złotych .

W roku szkolnym 2017/2018 Warszawa posiadała 403 szkoły podstawowe, 57 gimnazjów, 174 licea ogólnokształcące, 101 szkół policealnych i 70 szkół wyższych. W szkołach podstawowych uczyło się 124,5 tys. uczniów, w liceach ogólnokształcących 44,8 tys., w technikach 17,1 tys., a w szkołach wyższych 235.9 tys. (w roku 2010/2011 było ich 300,6 tys.). Ta struktura stołecznej edukacji była i jest daleko od potrzeb gospodarki, nauki i kultury Rzeczypospolitej. Cieszyć może rosnąca liczba cudzoziemców w warszawskim szkolnictwie wyższym ze względu na niższe opłaty za studia w stosunku do opłat na uczelniach zagranicznych. Studiowanie w Polsce jest szczególnie atrakcyjne dla studentów narodowości ukraińskiej i białoruskiej.

Jaka jest rzeczywista inflacja?

Do oceny wynagrodzeń potrzebne są dane o dynamice kosztów utrzymania, których nie mamy, w przeciwieństwie do danych statystycznych lat 30-tych ubiegłego stulecia. Oficjalne dane o wskaźniku inflacji są powszechnie kwestionowane na tle codziennej konfrontacji z podwyżkami wielu towarów powszechnego użytku i usług. Według danych Urzędu Statystycznego w Warszawie, w 2018 r szczególny wzrost cen dotyczył warzyw, chleba, serów, mięsa wołowego, szynek wieprzowych, kiełbas, benzyny silnikowej, przejazdów taksówką osobową, biletów do kin i specjalistycznych usług lekarskich (o 25 %).

Czy zmienia się klimat?

Jesteśmy świadkami istotnych zmian warunków meteorologicznych, które już mają istotny wpływa na wzrost kosztów utrzymania. Średnia temperatura podniosła się z 9,8 C w 2016 r. do 10,4 C w 2018 r. Opady w 1917 r. wynosiły 706 mm, w 2018 r. 433 mm., są dramatycznie mniejsze w I kwartale tego roku. Dlaczego w tej sytuacji nie ma wielkiej dyskusji krajowej o stanie naszej gospodarki wodnej, o oszczędności wody, którą tracimy z powodu zaniedbań inwestycji wodnych i hydrotechnicznych?

Uwagi o sytuacji gospodarczej

W grudniu 2018 r. liczba bezrobotnych zrejestrowanych wynosiła 19 382 osoby i była o 25,6 % mniejsza niż przed rokiem. Ze względu na poziom wykształcenia najliczniejszą grupę bezrobotnych stanowiły osoby z wyższym wykształceniem 33, 1 % oraz policealnym i średniozawodowym – 21,3 %.

Sprzedaż detaliczna towarów w 2018 r wzrosła o 6,9 % w stosunku do 2017 r. . Wzrost ten dotyczył przede wszystkim paliw, mebli TRV i AGD, żywności, napojów i wyrobów tytoniowych.

W ruchu budowlanym Warszawy widać było w 2018 r. znaczny postęp. Liczba mieszkań oddanych do użytku (23 498)wzrosła w stosunku do 2017 r. o 15,6 % .Wzrost liczby mieszkań przeznaczonych na sprzedaż i wynajem był jeszcze większy, wynosząc 18,5 %. Kryzys przeżywa warszawskie budownictwo spółdzielcze i ciągle śladowy charakter ma budownictwo komunalne i społeczne czynszowe. Zamarło budownictwo zakładowe. Liczba mieszkań oddanych do użytku w 2018: na Mokotowie 2329 (w tym tylko 6 indywidualnych), w Wilanowie 933 (46 indywidualnych), w Wawrze 654 (189 indywidualnych), na Ursynowie 573 (40 indywidualnych). Najbardziej luksusowe mieszkania powstały w Wawrze o przeciętnej powierzchni 180 m/kw w budynkach indywidualnych. Na marginesie warto dodać, że ze wszystkich dzielnic warszawskich Ursynów ma największą liczbę hektarów zurbanizowanych terenów niezabudowanych (153). Wawer ma ich tylko 92, Mokotów 77, Wilanów 25. Wysoka cena jednego metra kw. w nowym mieszkaniu warszawskim, która znacznie przekracza miesięczne zarobki, jest źródłem swoistej stagnacji ludnościowej stolicy, której liczba mieszkańców od wielu lat nie może przekroczyć 1800 tysięcy.

Jesteśmy stosunkowo mało atrakcyjnym miastem dla obcokrajowców, którzy w pierwszym kwartale 2018 r na pobyt stały napłynęli w liczbie 722, a odpłynęli w liczbie 103. Promocja miasta Warszawy na międzynarodowym rynku turystycznym bardzo szwankuje. Mało mamy atrakcyjnych przewodników po Warszawie w językach międzynarodowych, mało kongresów i festiwali, spotkań młodzieży, w tym spotkań skautów.

Nie jesteśmy miastem bezpiecznym

Według danych Komendy Głównej Policji, nie jesteśmy miastem bezpiecznym, skoro w 2018 r. na terenie Warszawy stwierdzono 45 672 przestępstwa , w tym 35 253 o charakterze kryminalnym. Wykrywalność sprawców przestępstw nie jest imponująca, poza przestępstwami drogowymi (95,4 %). Wykrywalność przestępstw kryminalnych w 2018 r. wynosiła 41.7 %, a przestępstw o charakterze gospodarczym 63,0 %. Niepokojący jest także w Warszawie, w ostatnich latach, wzrost liczby zarejestrowanych pożarów, szczególnie małych i średnich oraz ich ofiar.

Wróć

Interesuje Cię współpraca?
Napisz do nas! wspolpraca@passa.pl
Copyright 2015 - Wszelkie prawa zastrzeżone
Projekt i wykonanie: MEETMEDIA